GS 20322, fol. 45: Hirsch, den Franz Lactanz von Firmian 1739 schoss (1741)