SM-GS 6.2.775, fol. 122: Anthony Sherley (1600 - 1604)