GS 20301, [fol. VII]: Philips Wouwerman (1718 - 1734)